SF.O - SalesForce Organizer

 

SALESFORCE 

ORGANIZER

SF.O

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ SF.O

Στην αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων με την οργάνωση και ενδυνάμωση του δικτύου, μέσω της ορθής καθοδήγησης των πωλητών με την χρήση τεχνολογίας αιχμής, που συμβάλει στην πραγματική αποτύπωση και διαχείριση της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Το SF.O είναι ένα καινοτόμο λογισμικό, που απευθύνεται σε κάθε οργανισμό με ενεργό δίκτυο πωλήσεων, έχοντας σαν αντικείμενο την ολοκληρωμένη οργάνωση του δικτύου και την πλήρη διαχείριση των διαδικασιών που εκτελεί, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αξιοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (internet, smartphones, tablets) και τα καθιστά πολύτιμα εργαλεία στην τάχιστη αποτύπωση των εκάστοτε αναγκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, προσφέροντας το πλεονέκτημα της συνεχούς βελτιστοποίησης των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται από το δίκτυο πωλήσεων. 

Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος SF.O, απεικονίζεται στο διπλανό διάγραμμα ροής. Όπως παρατηρούμε το SF.O αποτελείται από δύο υποσυστήματα. Το SF.O bo(backoffice) και το SF.O mob(mobile).

To SF.O mob(mobile), είναι το υποσύστημα που συγκεντρώνει τις πληροφορίες από την αγορά, και τις μεταφέρει στο SF.O bo(buckoffice), που αναλαμβάνει την ανάλυση τους και τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής.

Η βέλτιστη οργάνωση του τμήματος πωλήσεων συμβάλει στην στοχευόμενη διαρκή απεικόνιση της κατάστασης στην αγορά και με την χρήση των δεδομένων που συλλέγονται χαράσσεται η εταιρική στρατηγική πωλήσεων. Επιπροσθέτως με την συνεχή καταγραφή, ενημέρωση και διαχείριση του πελατολογίου και την συλλογή δεδομένων που αφορούν τον ανταγωνισμό, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα του δικτύου πωλήσεων.  

                                                                                                                                           
 
 
   

SF.O backoffice

Οργάνωση Ιεραρχίας Πωλήσεων

H πλήρης οργάνωση της ιεραρχίας των πωλήσεων επιτυγχάνεται μέσω του ελεύθερου σχεδιασμού Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων και Μονάδων Πωλήσεων.

Το κάθε μέλος του τμήματος πωλήσεων απεικονίζεται σαν αυθύπαρκτη οντότητα του συστήματος και ακολουθεί η αντιστοίχιση αυτών με τους κατάλληλους ρόλους στο μοντέλο της ιεραρχίας.

   

Οργάνωση Πελατολογίου και Προϊόντων

Με την καταχώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως ο τύπος, ο γεωγραφικός προσδιορισμός, η κατηγορία πελάτη, ο βαθμός και ο χρόνος επισκεψιμότητας, το σύνολο του πελατολογίου εμπλουτίζεται και γίνεται ευκολότερα διαχειρίσιμο. Με συγκεκριμένους μηχανισμούς  γίνεται ανάθεση πελατών στα μέλη της ιεραρχίας πωλήσεων, με αποτέλεσμα την δημιουργία καναλιών πωλήσεων.   

Αντίστοιχη διαδικασία, όσον αφορά την οργάνωση, ακολουθείται και με τα προϊόντα προς πώληση, με την κατηγοριοποίησή τους σε groups και brands και την πλήρη καταγραφή των χαρακτηριστικών τους, όπως τη φύση, τη συσκευασία και την τιμή τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά το marketing και τον τρόπο πώλησης του κάθε προϊόντος.

   

Οργάνωση Υλικού Marketing

Στόχος είναι το ενιαίο, πλήρες και εύκολα διαχειρίσιμο υλικό marketing από τους πωλητές. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να οργανωθεί το υλικό Marketing (φυλλάδια, οδηγίες χρήσης κλπ), κατά Είδος, Μάρκα κλπ, όπως επίσης και promotions που ενδέχεται να ισχύουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να αναπτυχθούν τεχνικές πωλήσεων προς τον τελικό καταναλωτή, ώστε ο πελάτης μας να επιτύχει την καλύτερη προώθηση των προϊόντων του στην αγορά.      

   

Οργάνωση Επισκέψεων Πωλητών

Για τον κάθε πωλητή δημιουργούνται περιοδικά δρομολόγια ( ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ) με σύγχρονη ένταξη του πελατολογίου του σε αυτά. Το χρονοδιάγραμμα και η σειρά των επισκέψεων ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες που ορίζονται παραμετρικά στο σύστημα. Επίσης προσφέρεται διαδραστική απεικόνιση του κάθε πλάνου επισκέψεων, ώστε να γίνουν πιο εύκολες οι μετακινήσεις και να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός επισκέψεων.  

   

Reporting (MIS)

Όλη η πληροφορία του συστήματος  προσφέρεται στους χρήστες μέσω πληθώρας αναφορών (reports) και σε διάφορες μορφές (αναλυτικά δεδομένα επισκέψεων, καλύψεις, διείσδυση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, KPIs). Οι αναφορές συνδυάζουν όλα τα δεδομένα του συστήματος προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και της  θέσης στην αγορά τόσο των προϊόντων της εταιρίας όσο και του ανταγωνισμού. 

   

Διασύνδεση με CRM / ERP

Με στόχο την φιλικότητα προς τον χρήστη με ενιαία εικόνα και την διασφάλιση της μοναδιαίας πληροφορίας έχουν αναπτυχθεί ειδικά modules του λογισμικού, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η διασύνδεσή του SF.O με τα γνωστότερα CRM και ERP της αγοράς ( Ελληνικά και Διεθνή ).

 

SF.O mobile

Εκτέλεση Δρομολογίου / Ad hoc Επισκέψεις

Ο κάθε επιθεωρητής-πωλητής, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό χρήσης, λαμβάνει ενημέρωση από την φορητή του συσκευή όσον αφορά το πλάνο των επισκέψεών του. Για την διευκόλυνσή του, το μέρος του πελατολογίου που πρέπει να επισκεφθεί την συγκεκριμένη χρονική περίοδο απεικονίζεται διαδραστικά με τη μορφή ακίδων σε χάρτη. Επίσης στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση του δρομολογίου προκύψει ένας νέος πελάτης, μη καταχωρημένος στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του και εκτέλεσης ad hoc επίσκεψης, χωρίς να απαιτείται προεργασία στο back office.   

Παρουσίαση Προϊόντων / Υλικού Marketing

Μέσω της φορητής συσκευής, με χρήση animations, εικόνων και ήχων, ο πωλητής είναι σε θέση να παρουσιάσει το εταιρικό προφίλ καθώς και τα προϊόντα του οργανισμού που εκπροσωπεί. Στην παρουσίαση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι κάθε είδους προσφορές και promotions που ενδέχεται να ισχύουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης μπορεί να παρουσιαστεί στον πελάτη σχετικό υλικό marketing και τεχνικές πωλήσεων, ώστε αυτός να επιτύχει την καλύτερη προώθηση των προϊόντων στην λιανική αγορά.      

Καταγραφή Παγίων, Προϊόντων / Ανταγωνισμού 

Μέσα από ένα πολύ εύχρηστο interface, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των παγίων στο χώρο του πελάτη ( με χρήση αναλυτικών στοιχείων όπως είδος, κωδικός, S/N, κλπ ), καθώς και των προϊόντων της εταιρείας και του ανταγωνισμού. Η καταγραφή μπορεί να γίνει ανά σημείο πώλησης, ανά κατηγορία προϊόντος ή συσκευασίας και σε αυτήν μπορούν να συμπεριληφθούν πολλά στοιχεία όπως ο αριθμός των προϊόντων, η τιμή τους με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του πελάτη και στοιχεία που αφορούν την τοποθέτησή τους μέσα στο κατάστημα.

Παραγγελία

Η κάθε επίσκεψη σε πελάτη μπορεί να καταλήξει σε μια καταγραφή στοιχείων (πελάτης, ημερομηνία, στοιχεία παγίων/προϊόντων/ανταγωνισμού, σχόλια), καθώς και σε μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων, με την εφαρμογή των εμπορικών πολιτικών και των εκπτώσεων του οργανισμού και τον ενδεικτικό υπολογισμό αξίας προς ενημέρωση του πελάτη. Κατά τον συγχρονισμό (μέσω internet) της φορητής συσκευής με την back office εφαρμογή, λαμβάνονται από τη δεύτερη τα στοιχεία επισκέψεων και παραγγελιών και προωθούνται προς το ERP της εταιρείας για περαιτέρω επεξεργασία.       

   
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος SF.O, συνδυάζει τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MICROSOFT.NET (back office app.) με την ευελιξία που προσφέρουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών iOS, ANDROID (mobile app.) και παρουσιάζει τα παρακάτω λειτουργικά / τεχνικά χαρακτηριστικά:
   

· Ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας για μια πληθώρα ενεργειών και διαδικασιών

· Αρχιτεκτονική Three-Tier  Κατανεμημένης Λειτουργίας τόσο στο κομμάτι του back office όσο και σε αυτό των mobile εφαρμογών  

· Βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των φορητών συσκευών με native υλοποιήσεις για τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες iOS, Android

· Δυνατότητα χρήσης της mobile εφαρμογής εκτός επικοινωνίας (offline), με ενημέρωση του backoffice μέσω συγχρονισμού όταν βρεθεί διαθέσιμο δίκτυο.

Dowload SF.O Brochure (PDF) Dowload SF.O Presen (PDF)