Έρευνα

H MIK3 AE, έχει αναπτύξει Ερευνητική δραστηριότητα, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει συμμετάσχει με επιτυχία στα παρακάτω χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα.

1. ΠΑΒΕΤ 2005

Η ΜΙΚ3 ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2007 το ερευνητικό πρόγραμμα:

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων».

Το παραπάνω ερευνητικό έργο προϋπολογισμού 210.000,00 €, είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και στο έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2005», του ΥΠ.ΑΝ. και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Συμμετέχοντες φορείς:

MIK3 AE, σαν συντονιστής και ΑΠΘ Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία, σαν επιστημονικός συνεργάτης.

 

2. ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΜΙΚ3 ΑΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2009 το ερευνητικό πρόγραμμα:

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού για τον έλεγχο της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας στην Βιομηχανία Γάλακτος».

Το παραπάνω ερευνητικό έργο προϋπολογισμού 172.000,00 €, είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και στο έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», του ΥΠ.ΑΝ. και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Συμμετέχοντες φορείς:
MIK3 AE, σαν συντονιστής και ΑΠΘ Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σαν επιστημονικός συνεργάτης.

 

3. ΠΑΒΕΤ 2013

Η ΜΙΚ3 ΑΕ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2015 το ερευνητικό πρόγραμμα:

«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Υπολογιστικού Εργαλείου Βέλτιστης Διαχείρισης Γνώσης & Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε Βιομηχανίες Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

Το παραπάνω ερευνητικό έργο προϋπολογισμού 400.000,00 €, είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και στο έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2013», του ΥΠ.ΑΝ. και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Συμμετέχοντες φορείς:
MΕΒΓΑΛ AE σαν συντονιστής, ΜΙΚ3 ΑΕ σαν συνεργάτης και ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή , Τομέας Χημικών Μηχανικών, σαν επιστημονικός συνεργάτης.

Το έργο έλαβε το 2ο Βραβείο στα πλαίσια της δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ" του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)