Διαχείριση Παραγωγών

MILK CONTROL MANAGEMENT

  • MCM.NET

  • MILKAP

 

MCM.db : Διαχείριση Παραγωγών

Παραγωγός είναι η βασική οντότητα του συστήματος.  Περιέχει δε όλα τα στοιχεία, οικονομικά, εμπορικά, διοικητικά κλπ, για την πλήρη διαχείριση κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται με την βιομηχανία γάλακτος προμηθεύοντας την με γάλα. Ένα πλήθος πληροφοριακών στοιχείων συνθέτουν την εικόνα του κάθε παραγωγού, που συγκεντρώνονται σε τρεις ομάδες:

  • Γενικές πληροφορίες του παραγωγού σαν φυσική και νομική οντότητα.

  • Διαχείριση του παραγωγού σαν προμηθευτή γάλακτος και κατά συνέπεια σαν εμπορικά συναλλασσόμενο με την μεταποιητική μονάδα με όλα τα ιδιαίτερα εμπορικά χαρακτηριστικά του σαν γαλακτοπαραγωγός.

  • Στοιχεία που αφορούν την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του παραγωγού όπως αυτή αποτυπώνεται στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Έχει ληφθεί πρόνoια, ώστε η Οθόνη Παραγωγού αποτελούμενη από πέντε (5) tabs, να περιέχει όλες τις παραπάνω πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του χρήστη. Τα tabs είναι:

Γενικές Πληροφορίες,  Διαχείριση (εικ.),  Στοιχεία Εκμετάλλευσης,  Οικονομικές Συναλλαγές και Στοιχεία χρήστη

Από το MCM.db γίνεται και η διαχείριση των

  • Συνεταιρισμών
  • Συνεκμεταλλεύσεων και
  • Συνεργασιών

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των εντύπων που περιλαμβάνονται στην σχέση του παραγωγού με τον μεταποιητή, όπως είναι η δήλωση AgroCert, το συμφωνητικό παραλαβής γάλακτος κ.α.

Αξιολόγηση

 

Το υποσύστημα προσφέρει την δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών γάλακτος μέσω της παραμετρικής δημιουργίας σχετικού ερωτηματολογίου, στο οποίο περιγράφονται οι ερωτήσεις και οι πιθανές απαντήσεις με την αντίστοιχη βαθμολόγησή τους. Τα ερωτηματολόγια στην συνέχεια καταχωρούνται στο MCM και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στις σχετικές αναφορές.