Οικονομική Διαχείριση

MILK CONTROL MANAGEMENT

  • MCM.NET

  • MILKAP

MCM.fm : Οικονομική Διαχείριση

Η τρίτη παράμετρος διαχείρισης της πρώτης ύλης αφορά τον υπολογισμό της αξίας της.

Πολιτικές Πληρωμής: Η παραμετροποίηση των πολιτικών πληρωμής επιτρέπει στην βιομηχανία να ορίσει ποιες παράμετροι θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας μίας ποσότητας γάλακτος. Οι παράμετροι αυτοί είναι ποσοτικοί (συνολική παραδιδόμενη ποσότητα), ποιοτικοί (απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, bonus / malus ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου) και αξιακοί (βασική τιμή παραγωγού / είδος / περιοχή κλπ).

Υπολογισμός των αξιών γάλακτος:  Το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ποσότητας και ποιότητας που έχουν καταχωρηθεί για κάθε παραγωγό καθώς και την παραμετροποίηση της πολιτικής πληρωμών της βιομηχανίας, υπολογίζει την αξία του γάλακτος που έχει παραληφθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανά παραγωγό και είδος γάλακτος.

Προτάσεις Πληρωμής: Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπολογισμού είναι μία πρόταση πληρωμής στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι που την διαμόρφωσαν και η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί στο αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο, ή και να αναθεωρηθεί.