Νέα

15/6/2018

Μετάβαση από το FCM στο MCM.net

Η γαλακτοβιομηχανία FrieslandCampina, ανέθεσε στην ΜΙΚ3 την μετάβαση από το FCM στο MCM.net